الخلیل

پایگاه اطلاع رسانی مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام - شهرری

الخلیل

پایگاه اطلاع رسانی مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام - شهرری

 

الف:

اخوت - سیدمحسن                            اردستانی -  علیرضا                          اسماعیلی - ابوالفضل                          اسماعیلی - حجت الله

اسماعیلی - داود                                  اصغری - داریوش                                  اکبری-یوسف                               

 

ب:

باقری - امیرحسین                 محمود باقری                                        بختیاری-محمود                                     بیابانی - احمد                     

ت:

تاجیک-محمدتقی

تبرایی-محسن                                 ترابی پور-قربانعلی                            تقی خانی - بقیه الله                            تقی زاده-علیرضا

 

ج:

جمالی - تیمور                                   جمشیدی-کریم                                     جوادی-مجید                                  جورکشان - داود            

 

ح:

حسینی - سیداعلا                             

خ:

خطیری-علیرضا                              

د:

      دارا-محمد                                      داودی - حسن

 

 

دهقان بزرگی - حسن              

ر:    

   رضایی-غلام حسین                     رفیعی طباطبایی - سیدقاسم                     رنجبر-محمدعلی

 

 

 ریاحی-محمدعلی                   

 

ز:        

زحمتکش - عباس                                  زندی-احمد                                        زندی - داود             

 

س:

سادات زواره ای - سیدعلی                سلمانزاده - حمید                             سنگچی - حسنعلی                           سید رضا شجاعی

 

ش:

شرافتی - التفات                              شیرمحمدی-محمود                            شیرمحمدی-مسعود                       

 

ص:    

صباغی-قاسم

صداقت-مصطفی                                     صفری - اکبر                              

 

ع:

  عباسی - علی اصغر                         عشاقی-مهدی

   عظیمی - حسین                              علیخانی-محمدتقی                               علیرضایی - حسن                      علیپور اقدام - حسن   

 

غ:

غفوری - حسین                   

 

ق:

قاسمی - مهدی                              قدمی - مصطفی                              مبینی - ابوطالب 

 

 

محبتی - مرتضی                                 محمد نفری - هادی                            محمدعلی - محمد                         مسیان مقدم - غلام

 

 

مطلبی - اصغر                                معصومی - حمیدرضا                          منوچهری - حسن                                مهرآسا - علی محمد

 

 

موسوی - محمدکاظم                        موسوی - میرمجید                    میرشفیعی - سیدحسن                            پاشایی - مجتبی

 

 

پاکبنیاد - رضا                                          پرتو لاله - ناصر                            پور اسنفدیاری - بهرام                         پورسلیمانی - محمد

 

 

کاسب - صابر                               کلب الحسینی - علی اصغر                            کنی - رمضان                            

 

 

یوسفی - علیرضا                                جعفری - داود                                  یزدانی - احمد